ابزار های اپوکسی

لیستی از ابزار های اپوکسی شامل:
تی شانه ای اپوکسی
غلطک اپوکسی
غلطک هواگیر اپوکسی
کفش اپوکسی
لیسه اپوکسی
لیسه شانه ای دندانه درشت
لیسه شانه ای 4 میل
لیسه فلزی 10 سانتی
هواگیر اپوکسی بزرگ
هواپیر اپوکسی کوچک